ភាសា :
2831 West Lawrence Avenue, Chicago, IL.60625
Tel: (773) 879 7090 Fax: (773) 878 52

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

មើលទាំងអស់

ពត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

Find  us  on  facebook

បេតិកភណ្ឌសារមន្ទីរអាមេរិចកម្ពុជានិងសម្លាប់ Filed រំលឹក (CAHM)

សមាគមកម្ពុជានៃរដ្ឋ Illinois (CAI) គឺជាអង្គការសេវាសង្គម comprehen-sive 5013 មិនរកប្រាក់ចំណេញបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1976 ដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងទីជំរកឡើងវិញនៅរដ្ឋ Illinois មួយដោយបានរត់គេចខ្លួននោះការសង្កត់សង្កិន, ព្រៃផ្សៃនិងការធ្វើទារុណកម្ម នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះមានជាងពីរលាននាក់ស្លាប់។

សមាគមកម្ពុជានៃរដ្ឋ Illinois (CAI) គឺជាអង្គការសេវាសង្គម comprehen-sive 5013 មិនរកប្រាក់ចំណេញបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1976 ដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងទីជំរកឡើងវិញនៅរដ្ឋ Illinois មួយដោយបានរត់គេចខ្លួននោះការសង្កត់សង្កិន, ព្រៃផ្សៃនិងការធ្វើទារុណកម្ម នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះមានជាងពីរលាននាក់ស្លាប់។

​ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

Our Gift Shop is to promote and enhance residential income, economic development and job opportunity for Cambodians, especially handicrafts men in Cambodia.All net proceeds from our sales are dedicated to developing and sustaining the Museum & Memorial. Thank your for helping to build a lasting place for remembrance, reflection, and learning for years to come.... អានបន្តរ