ភាសា :
2831 West Lawrence Avenue, Chicago, IL.60625
Tel: (773) 879 7090 Fax: (773) 878 52

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

មើលទាំងអស់

ពត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

Find  us  on  facebook

ចក្ខុវិស័យ

ខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហម (វាលពិឃាត) នៅតែ
បន្តការឈឺចាប់ រសនៅនៅដោយគ្មានការងារធ្វើ ជីវិតរបស់ពួកគេរសនៅមានដែនកំណត់ ព្រមទាំង
ចំនេះដឹងផងដែរ ជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះ។

​ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

Our Gift Shop is to promote and enhance residential income, economic development and job opportunity for Cambodians, especially handicrafts men in Cambodia.All net proceeds from our sales are dedicated to developing and sustaining the Museum & Memorial. Thank your for helping to build a lasting place for remembrance, reflection, and learning for years to come.... អានបន្តរ