ភាសា :
2831 West Lawrence Avenue, Chicago, IL.60625
Tel: (773) 879 7090 Fax: (773) 878 52

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

មើលទាំងអស់

ពត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

Find  us  on  facebook

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផុតអណត្តិលោក ភ្រាក់ សុនណារី


ស្ថាបនិក និងជា អតីតអគ្គនាយក
បម្រើការៈ ១៩៧៧~១៩៧៨, ១៩៨៤~១៩៨៦


លោក សាអ៊ុំ ធន 
អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៧៨~១៩៧៩លោក ញឹម ញែក

អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៧៩~១៩៨០


លោក ជីប ស៊ី ឈុន


អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៨០~១៩៨២, ១៩៨២~១៩៨៩, ១៩៨៦~១៩៨៩

Mr. Tung K. Yap

អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៩៣~ ១៩៩៥, ១៩៩៥~ ១៩៩៧លោក លួន លីម

អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៨៩~ ១៩៩១, ១៩៩១~១៩៩៣លោក ចិន្តា​ស ទៀង
អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ១៩៩៧~១៩៩៩, ១៩៩៩~២០០១, ២០០១~២០០៣


នេន សុខ
អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ២០០៣~២០០៥, ២០០៥~២០០៧, ២០០៧~២០០៩, ២០០៩~២០១១
លោក សុចិត្រា ឈួន

អតីត ប្រធាន
បម្រើការៈ ២០១១~២០១២, ២០១២~២០១៣
​ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

Our Gift Shop is to promote and enhance residential income, economic development and job opportunity for Cambodians, especially handicrafts men in Cambodia.All net proceeds from our sales are dedicated to developing and sustaining the Museum & Memorial. Thank your for helping to build a lasting place for remembrance, reflection, and learning for years to come.... អានបន្តរ