ភាសា :
2831 West Lawrence Avenue, Chicago, IL.60625
Tel: (773) 879 7090 Fax: (773) 878 52

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

មើលទាំងអស់

ពត៌មានថ្មីៗ

មើលទាំងអស់

Find  us  on  facebook

គណៈកម្មាធិការ

 1. គណៈកម្មការជំនួយ
 2. គណៈកម្មការ ហិរញ្ញវត្ថុ
 3. គណៈកម្មការ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 4. គណៈកម្មការ ព្រឹត្តិការសំខាន់ៗ និង មូលនិធិ
 5. គណៈកម្មការ ផ្សព្វផ្សាយ និង បោះពុម្ពផ្សាយ
 6. គណៈកម្មការ សារមន្ទី និង ការចងចាំ

គណៈកម្មការ ព្រឹក្សាយោបលផ្នែកសារមន្ទី និង ការចងចាំ

 1. Lucy Ascoli, Chair
 2. Dr. Judy Ledgerwood, Member
 3. Phyllis Handelman, Member
 4. Lisa Macione, Member
 5. Dr. Alex Hinton, Member
 6. Tom Benson, Member
 7. Dr. Katharya Um, Member

​ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

Our Gift Shop is to promote and enhance residential income, economic development and job opportunity for Cambodians, especially handicrafts men in Cambodia.All net proceeds from our sales are dedicated to developing and sustaining the Museum & Memorial. Thank your for helping to build a lasting place for remembrance, reflection, and learning for years to come.... អានបន្តរ